Home » O MSconnect

O MSconnect

O Občiasnkom združení MSconnect

 

Občianske združenie založené 12. 08. 2011 vo Veľkom Blhu s účelom podporovať a zlepšovať informovanosť študentov vysokých a stredných škôl o možnostiach vzdelávania a absolvovania praxe doma a v zahraničí. Vytvárať priestor pre zmysluplné aktivity študentov počas a po ukončení štúdia, zvyšovať povedomie o neformálnom vzdelávaní, propagovať dobrovoľníctvo a jeho význam pre dobrovoľníkov a pre spoločnosť, podporovať aktívne občianstvo mladých ľudí, podporovať záujem o iné kultúry a krajiny, zvyšovať multikultúrnu citlivosť mladých ľudí, vytvárať priestor na diskusiu o globálnych otázkach a otázkach Európskej únie.

K napleneniu týchto cieľov sme sa rozhodli, že občianske združenie bude ciele dosahovať nasledovne:
Budeme vyhľadávať, zhromažďovať a šíriť informácie o štipendiách, konferenciách a stážach pre študentov a čerstvých absolventov. Informovať o možnostiach formálneho a neformálneho vzdelávania v priestoroch sídla, prevádzky na internetových stránkach a na sociálnych sieťach. Pre zefektívnenie práce združenia budeme združovať domácich a zahraničných študentov vysokých škôl ako aj domácich a zahraničných dobrovoľníkov, ktorí chcú spolupracovať s domácimi a zahraničnými študentskými a mládežníckymi organizáciami a spolupracovať s domácimi a zahraničnými vysokými a strednými školami. Občianske združenie sa chce zapájať sa do programov Európskej únie na podporu mládeže a do programov domácich a zahraničných organizácií. Organizovať besedy, diskusie a prezentácie na témy súvisiace so vzdelávaním a dobrovoľníctvom. Organizovať tréningy, školenia, kurzy, semináre, konferencie a výstavy, poskytovať poradenstvo pri podávaní prihlášok na študijné a pracovné programy.

© © by Daniel Csúr 2011