Popis vzdelávacej aktivity pre školenie „Komprax“

Vzdelávanie je určené mladým ľuďom vo veku 15-17 rokov, ktorí má záujem rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby a realizácie projektov a využiť ich v prospech svojho okolia.

 

Každý účastník získa schopnosť motivovať seba a druhých, schopnosť pracovať v tíme, efektívne komunikovať, schopnosť stanoviť si cieľ a vytvoriť si plán ako ho naplniť, prezentovať svoje myšlienky a plány, s podporou si vytvoriť finančný plán a vyúčtovať náklady, získa predstavu o svojich schopnostiach a zručnostiach a dozvie sa ako pôsobiť na iných v roli mladého vedúceho.

 

Vzdelávanie je rozdelené do 3 školiacich víkendov. Počas prvého víkendu sa účastníci naučia rozpoznať nejakú potrebu alebo problém vo svojom okolí a získajú informácie a zručnosti ako prispieť k jeho riešeniu. Na druhom víkende už účastníci pracujú s vlastnými nápadmi ako riešiť problémy a potreby mladých vo svojom okolí a každý z nich si pripraví vlastný zámer projektu. Na jeho realizáciu môže získať príspevok až do výšky 200 €. Samotná realizácia malých projektov prebehne medzi druhým a tretím školiacim víkendom. Tretí školiaci víkend je venovaný prezentácií výsledkov malých projektov. A keďže vzdelávanie sa nesie v duchu “Projekt je zmena!”, účastníci sa vzájomne pochvália a zhodnotia, aké zmeny sa im podarilo malým projektom dosiahnuť.

 

V rámci vzdelávania sú pre účastníkov zabezpečené náklady na:

–       Ubytovanie

–       Stravu

–       Cestovné náhrady v rámci príslušného kraja

–       Zabezpečenie malých projektov do výšky 200€/účastník

Stretnutie aktívnych mladých a lídrov študnetského života v Lučenci

 

4. 10. 2011 Sa v Lučenci uskutoční stretnutie lídrov študentského života v Lučenci. Naše občianske združenie bude reprezentované aktívnym členom a predsedom OZ Danielom Csúrom. Na Tejto besede bude prioritná téma rozširovanie a zväčšenie informovanosti študentov o neformálnom vzdelávaní, a možnostiach zapojiť sa do projektu „KomPrax“ a ďalšie využitie kompetencií mladých v živote.

Pozvánka 2. víkend školenia „KomPraxu“ v Rimavskej Sobote

Účasť na školení „Komprax“ v Rimavskej Sobote

Published by in Slider on október 29th, 2011

 

Už sa blíži školenie Kompraxu v Rimavskej Sobote. Ako reprezentácia Rimavskej Soboty a mládežníckeho združenia MSconnect pocestujú chalani z Obchodnej akadémia – KA Rimavská Sobota. Menovite Traja mladí ľudia v zostave Martin Antal, Marek Astaloš a Dodo Gembiczký a štvorku uzatvára predseda združenia Daniel Csúr. Ako ich hlavná motivácia slúži zvýšenie úrovne vedomostí a komptentnosti, ktoré sa budú snažiť získať a využiť v prospech mladej generácie z regiónu Rimavskej Soboty.

Program školenia „KomPrax“ Rimavská Sobota

Pozvánka na školenie „KomPrax“ v Rimavskej Sobote, Hotel Carrera

Termín 27 – 29. 11. 2011

Národný projekt KomPrax

IUVENTA

Slovenský inštitút mládeže od 3. januára 2011 realizuje Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít bude zadefinovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné overiť a uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú na aktivitách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a tým sa zlepšili ich šance na uplatnenie sa na trhu práce. Cieľovou skupinou projektu sú mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a pracovníci pracujúci v oblasti vzdelávania. Projekt KomPrax je podporený z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie. Bližšie informácie o projekte ako aj výzvy pre záujemcov o spoluprácu zverejníme v najbližšom čase. „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

© © by Daniel Csúr 2011